Over het gebied

De Friese IJsselmeerkust is het gebied tussen de Afsluitdijk en de Noordoostpolder bij Lemmer. Het is de noordoostelijke grens van het IJsselmeer en de zuidwestelijke grens van de provincie Fryslân. Onderstaande kaart toont het gebied.

Ecologie

Het IJsselmeer is een uniek natuurgebied van internationale betekenis. Voor vogels is het een belangrijk gebied. Grote aantallen vogels verblijven, foerageren, rusten en broeden in het open water van het IJsselmeer en aan de randen van het gebied.

Toerisme, recreatie, regionale economie

De invloed van het water op het land is op veel plaatsen in het landschap, en in dorpen en stadjes, nog goed zichtbaar. Dit is een grote aantrekkingskracht van de regio voor recreatie en toerisme.

Waterveiligheid

De aanleg van de Afsluitdijk heeft de veiligheid van de gebieden rondom het IJsselmeer sterk vergroot. Echter kunnen er ook nu nog hoge waterstanden optreden.

Landschap en cultuurhistorie

Het huidige landschap van de Friese IJsselmeerkust is weids, met brede vergezichten, terwijl de elementen ín het landschap juist klein van maat en schaal zijn.

De opgave

Erosie is het proces van slijtage van de kust waarbij zand wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Sedimentatie is het omgekeerde en is het ophopen van zand op een bepaalde plek langs de kust.

Samenwerking

Vanaf 2016 werken Provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en het Rijk samen aan een visie en programma voor de Friese kust.

Proces en tijdsplanning

We vinden het belangrijk om belanghebbenden bij de verdere uitwerking van de ontwerpen voor de verschillende (deel)gebieden te betrekken. Dit doen we op verschillende manieren. We maken hierbij gebruik van de contacten uit het eerdere traject.

Maatregelpakketten en bouwstenen

Het Rijk heeft op 13 februari 2019 de voorkeursbeslissing Versterken Friese IJsselmeerkust genomen om de planuitwerkingsfase op te starten voor vijf maatregelpakketten, namelijk bij Workum, bij Mokkebank, bij Lemmer-Tacozijl, bij Hindeloopen en bij