De opgave

Erosie en sedimentatie

Erosie is het proces van slijtage van de kust waarbij zand wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Sedimentatie is het omgekeerde en is het ophopen van zand op een bepaalde plek langs de kust. De drijvende kracht achter de erosie- en verzandingseffecten op de Friese IJsselmeerkust is de energie van wind en golven, die het zand noordwaarts stuurt aan de westkust en oostwaarts aan de zuidkust. Dat leidt tot erosie van de Friese IJsselmeerkust. In het geval van storm kan op grotere schaal erosie langs de oevers optreden. Op de locaties waar deze erosie optreedt is veelal niet automatisch sprake van herstel. Overigens is geen sprake van een gelijkmatige erosie langs de kust. Nabij Makkum en Lemmer vindt bijvoorbeeld ook sedimentatie plaats waardoor zand de kust juist aanvult. Dat geldt ook voor plaatsen waar nu al zandbanken voor de oever liggen, die aanzanding van de achterliggende recreatiestranden veroorzaken. Knelpunten zijn er op locaties waar nu op de oeverlijn erosie wordt waargenomen en waar zandbanken en eilanden voor de kust verspoelen.

De ecologische kwaliteit van het watersysteem en de buitendijkse natuurgebieden staat onder druk.

Bron: Sweco en Altenburg & Wymenga, 2019. Rapport Versterken Friese IJsselmeerkust - Verkenning Erosie-aanpak en Koppelkansen, Verkenning en projecten- en maatregelprogramma.