Proces en tijdsplanning

We vinden het belangrijk om belanghebbenden bij de verdere uitwerking van de ontwerpen voor de verschillende (deel)gebieden te betrekken. Dit doen we op verschillende manieren. We maken hierbij gebruik van de contacten uit het eerdere traject.

We zijn al enige tijd in gesprek met de terreinbeheerders zoals It Fryske Gea en verschillende overheden over de wensen vanuit natuur en goede maatregelen om erosie te voorkomen.

Op verschillende momenten betrekken we vertegenwoordigers van belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld dorpsbelangen, recreatieondernemers, watersportverenigingen en de hengelsportverenigingen. Eind februari/begin maart hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten hadden tot doel om de belanghebbenden mee te nemen in het proces en interactief ideeën op te halen. Op 18 februari was de eerste bijeenkomst voor deelgebied Mokkebank. Op 2 en 4 maart waren de bijeenkomsten voor deelgebied Workum. Deze bijeenkomsten vonden digitaal plaats in verband met de geldende coronamaatregelen.

Daarnaast hebben we in maart één-op-één gesprekken gevoerd voor de stranden Hindeloopen, Mirns en Hege Gerzen.

Eind juni/begin juli hebben we de vervolgbijeenkomsten gehouden om de belanghebbenden bij te praten over de ontwerpen en hoe we hun input hebben verwerkt. En dit keer mochten we weer op locatie in de deelgebieden afspreken. Dat was erg leuk. Tegelijkertijd was de bijeenkomst ook digitaal mee te luisteren voor diegenen die niet naar de locaties konden komen.

We informeren omwonenden, gebruikers en overige geïnteresseerden uit het gebied over de voortgang en de (concept)ontwerpen door middel van deze webpagina.