Samenwerking

Vanaf 2016 werken Provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en het Rijk samen aan een visie en programma voor de Friese kust. In de verkenning zijn maatregelen en projecten die bijdragen aan de versterking van de Friese IJsselmeerkust geïnventariseerd. Het gaat om maatregelen waarmee erosie aan de Friese IJsselmeerkust kan worden teruggedrongen, gekoppeld aan opgaven in het kader van de door de regio gewenste ontwikkeling van het gebied.

De ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’ wordt als leidraad gebruikt. In deze Agenda IJsselmeergebied 2050 hebben het Rijk en de regio in 2018 een richtinggevend perspectief voor het IJsselmeergebied vastgesteld. Hierin wordt ook de Friese kust genoemd als gebied waar opgaven in samenhang opgepakt moeten worden.