Gaasterland

In dit maatregelpakket ligt het accent op de economische ontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust en erosie-aanpak met herstel van de stranden De Hege Gerzen en ’t Mirnser Klif.

Deze stranden zijn de afgelopen jaren flink geërodeerd. Hierdoor is het strand -en daarmee de beschikbare ruimte voor recreanten- steeds smaller.

Om de opgetreden afkalving van het strand bij It Mirnser Klif terug te draaien zal zandsuppletie plaatsvinden. Waarbij het strand worden aangevuld en een druppelvorm krijgt, daarnaast zal het strand een herprofilering krijgen. De reeds bestaande dam zal zorgdragen voor het in standhouden van het nieuwe strand.

Om de opgetreden afkalving van het strand bij Hege Gerzen terug te draaien zal ook zandsuppletie plaatsvinden. Bij het aanvullen worden de huidige structuren van het strand gevolgd. Hierbij zal aan weerszijden van de al bestaande dam een strand ontstaan voor recreatie. Daarnaast zal het strand een herprofilering krijgen. De reeds bestaande dam zal zorgdragen voor het in standhouden van het nieuwe strand. Tevens zal er aan de westzijde van het projectgebied een kleine dam worden opgetrokken om het zand van het nieuwe strand vast te houden.

Op bovenstaande kaart is ’t Mirnser Klif te zien. Op onderstaande kaart ziet u de maatregelen voor herstel van de stranden De Hege Gerzen.