Workum

Dit maatregelpakket bevat oplossingen voor de erosieproblemen en de afname van de ecologische kwaliteit van de belangrijkste natuurgebieden van het IJsselmeer, Workumerwaard en Stoenckherne, en het tussenliggende recreatiegebied It Soal.

Workumerwaard

De Workumerwaard heeft grote last van de negatieve effecten van erosie en sedimentatie. Erosie is het proces van slijtage van de kust waarbij zand wordt verplaatst of geheel verdwijnt.

It Soal

Het recreatiegebied It Soal heeft eveneens te maken met erosie in combinatie met onregelmatige verzanding van strand en vaargeul.

Stoenckerne

De bestaande strekdam leidt tot zandaanwas in het noordelijk deel van het natuurgebied Stoenckherne, een buffer voor de achterliggende slikplaten en rietgebieden.

Versterken beleving recreatie, cultuurhistorie en natuur

De erosie-aanpak vergroot de belevingswaarde van het gebied, de natuurgebieden worden gevarieerder.