It Soal

Het recreatiegebied It Soal heeft eveneens te maken met erosie in combinatie met onregelmatige verzanding van strand en vaargeul. Vooral na stormachtig weer zijn een deel van het strand van It Soal en de zandplaten die er voor liggen weggeslagen en verdwijnt een groot deel van het zand in de vaargeul. Dit heeft een grillig karakter, waardoor het niet altijd duidelijk is of het verantwoord is de vaargeul te gebruiken. De vaargeul It Soal is echter een cruciale verbinding naar de havens in Workum en het binnendijkse vaargebied Friese Meren. Met een herprofilering van het strand in combinatie met een nieuwe strekdam ten noorden van de vaargeul, die ook gebruiksmogelijkheden voor recreatie krijgt (wandelpad, inlaatvoorzieningen voor boten en visplateaus), worden de erosie- en verzandingsknelpunten opgelost. Het levert een meer betrouwbare vaargeul op en het strand blijft beter op zijn plek. Met deze gecombineerde erosie-maatregel en regionale koppelkansen (onder andere realisatie strekdam, optimaliseren gebruiksmogelijkheden voor waterrecreatie) is een duurzame oplossing gevonden voor de knelpunten bij It Soal. Een maatregel die duurzamer is dan het verbreden en periodiek baggeren van de vaargeul. De bereikbaarheid van Workum komt hiermee in lijn met die van andere grote (recreatie)havens in het IJsselmeergebied die vol op de wind liggen. Deze zijn nagenoeg allen voorzien van beschermende havendammen.