Stoenckerne

De bestaande strekdam leidt tot zandaanwas in het noordelijk deel van het natuurgebied Stoenckherne, een buffer voor de achterliggende slikplaten en rietgebieden. De aanpak is verder gericht op het vitaal maken van het riet, het creëren van slikranden en het realiseren van een gebied met natuurlijk peil, in combinatie met bredere watergangen. Hiermee voorziet het in oplossingen voor de negatieve effecten het omgekeerde peil van het IJsselmeer en levert het een relevante bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het watersysteem van het IJsselmeer.

Door het uitgraven van een slenk aan de oostzijde van het schiereiland wordt een eiland gecreëerd. Aan de zuidzijde van het eiland wordt de huidige slenk verbreed en verdiept. De slenken komen samen aan de oostzijde van het eiland, vanaf waar een nieuwe slenk wordt gegraven door het rietland richting de bestaande sloot. Twee zijtakken van deze sloot, gelegen in de hooilanden in de zuidoosthoek van Stoenckherne, worden verlengd. In de rietzone tussen de hooilanden en de jachthaven van Hindeloopen wordt een poel gegraven die zal aansluiten op het slotenpatroon van de hooilanden en middels een duiker rechtstreeks in verbinding staan met het IJsselmeer. Rondom de hooilanden en rietzone wordt een afrastering gerealiseerd.